web
stats

 | Innovasjon for effektiv etterisolering


Fakta

Arkitekt                : Robert Ekanger

Tiltakshaver        : Glava AS

Entreprenør        : Bolig Enøk AS

Beliggenhet        : Askim

Byggeår               : 2018

Platekledning    : FunderMax Compact Exterior | F-Quality

Farge                    : Carbon Grey

Struktur               : NT

Tekst                    : Pressemelding fra Glava 19. juni 2018 / Terje Lauten

Foto                     : Bolig Enøk AS

Innovasjon for rask og effektiv etterisolering

I ett år har Glava jobbet med utviklingen av et luftet fasadeelement med isolasjon og ytterkledning som gjør det enklere for boligeiere å etterisolere huset sitt.

Elementet er enn del av et byggesystem for etterisolering av eksisterende boliger. En helt ny måte for å få både bedre komfort og redusert energiforbruk.

Myndighetene har satt konkrete mål for reduksjon av energiforbruket i boliger. Innen 2030 skal Norge ifølge stortingsvedtak ha redusert energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh. Fire av disse terrawatt-timene skal hentes ved energieffektivisering av privatboliger. I Norge bruker vi eksempelvis dobbelt så mye energi til oppvarming av boligene våre per innbygger som i Sverige. Både av hensyn til klima og forsyningssikkerheten og ikke minst store kapasitetsutfordringer i strømnettet er energieffektivisering av største betydning.

Det store potensialet ligger i de nesten 800 000 boligene bygget i andre halvdel av 1900 tallet, der energibruken enkelt kan halveres gjennom tiltak som etterisolering og nye vinduer. Den reelle rehabiliteringsgraden er i dag på kun noe over to prosent og det er bare halvparten av disse som gjør tiltak for oppgradering av energiforbruket.

I mer enn ett år har Bolig Enøk som er et selskap i Glava Gruppen jobbet med utvikling av et luftet fasadeelement med isolasjon og ytterkledning. Ideen er å utvikle et elementbasert system for oppgradering av husets «skall», raskt og rimelig, til en forutsigbar pris. Systemet skal gjøre huset vesentlig mer energieffektivt, høyne bokvaliteten og gi det et nytt og mer moderne design.

Etter ett år med innovasjon er prosjektet nå flyttet ut av fabrikken i Askim og det første fullskala testhuset er ferdig. Et bolighus fra 1970-tallet er totalrenovert utvendig med første versjon av fasadeelementet. Elementet er 600 x 1200 mm og veier ca. 11 kg og kan da håndteres av én håndverker på byggeplass.Slik så 70-tallshuset i Kolleveien i Askim ut før etterisolering med GLAVAs fasadeelement startet. 

(The 70th century house in Kolleveien in Askim until after-isolation with Glava's facade element.)

På testboligen – Pilot House No 1 - er det benyttet kledning av både treverk og FunderMax Compact Exterior | F-Quality fasadeplater. Det planlegges to pilothus til som det skal testes videre på.

Bolig Enøk har søkt patent på elementet og fått støtte til innovasjonsprosjektet fra Innovasjon Norge.


Innovation for quick and efficient insulation 

For one year Glava were working with the development of a ventilated facade element with insulation and siding, making it easier for homeowners to isolating their house. 

The element is part of a building system for the insulation of existing homes. A completely new way of  improving comfort and reducing energy consumption. 

Norwegian authorities have set specific targets for reducing energy consumption in homes. By 2030, according to a parliamentary resolution, Norway will reduce energy consumption in existing buildings by 10 TWh. Four of these Terawatt hours is to retrieve by energy efficiency of homes. In Norway, we use twice as much energy per capita to heat our houses compared to Sweden. Both for reasons of climate, security of supply and not the least large capacity challenges in the power grid, energy efficiency is of the utmost importance. 

The big potential lies in the nearly 800, homes built in the second half of 1900, in which the energy consumption easily be halved through measures such as insulation and new windows. The real rehabilitation rate is currently at slightly above two percent, and only half of those make efforts to upgrade energy consumption. 

For more than a year, Bolig Enøk, which is a company in the Glava Group worked on developing a ventilated facade element with insulation and siding. The idea is to develop an element-based system for upgrading the housing "shell", quickly and inexpensively, at a predictable price. The system will make houses much more energy efficient, raise lifestyle quality and giving it a new and more modern design.

After a year of innovation, the project is now moved out of the factory in Askim and the first full-scale test house is finished. A residential building from the 1970s is completely renovated exterior with the first version of the facade element. The element is 600 x 1200 mm and the weight about 11 kg can be handled by the Craftsman on site. 

On the test dwelling - Pilot House No 1 - it is used cladding of both wood and FunderMax Compact Exterior | F-Quality facade panels. Shortly two additional Pilot Houses will be subject to further testing. 

Bolig Enøk has patents pending and received funding for innovation project from Innovation Norway.