web
stats

Tonstad skole og bad


Fakta

Arkitekt                : Filter arkitekter as

Tiltakshaver        : Sirdal kommune

Entreprenør        : Veidekke Entreprenør AS

Montasje             : GHV AS

Beliggenhet        : Tonstad

Byggeår               : 2008 - 2011

Areal                     : 6690 m2

Akustikkløsning : Himling av treullsement

Farge                    : Hvitmalt på grå basisplate

Struktur               : Fin struktur

Kant                      : K-B5 og K-E


Prosjektbeskrivelse

Gjenfødt skole og badeanlegg i Tonstad

Skolen fremstår meget moderne i uttrykk og materialer, men er en suksessfylt gjennomgripende om- og tilbygning av skolen fra 1965.

Den nyåpnede skolen byr på et hav av arkitektoniske opplevelser, både utenfra og innenfra. Særlig estetisk er dog mange av de indvendige detaljer, hvor tre spiller en særlig rolle. Utfordringene med og om- og tilbygge og samtidig skape en fin helhet har tilsynelatende generert en serie av flotte løsninger. Av opgaven har 60 prosent vært ombygning mens førti prosent har vært tilbygning, herunder et nytt idrettsbasseng. Arkitekt Knut Brandsberg-Dahl fra det norske arkitektfirma Filter arkitekter as forteller at den eldre skolen i høy grad har hatt stor betydning for det nye konseptet. Administration og arbeidsplasser for lærerere er plassert i den ombyggde fløyen, mens baserum for undervisningen er plassert omkring en sentral kjerne av grupperum og faglokaler i den nye bygningen.

Nordisk ånd med tre
Ut
vendig fremstår skolen og badet relativt stil-ferdig med mørke fasadeplater og en tilbaketrukket vindusfasade med eikepanel. Enkelte farger i overgangene lyser opp og tydeliggjør at det er et sted for barn. Innenfor oppleves skolen som meget rommelig, lys og vennlig. Mange flater er kledd med bjørkefinér overfor hvitmalt treverk, hvilket både er flott utført og smukt. Uttrykket er klassisk nordisk og samtidig moderne, og henger fint sammen med skolens gjenfødsel i nye klær. Deler av betongkonstruksjonen fra det eksisterende byggeri er bevart, men er renset inn til den rene betonkonstruktion og er deretter etterisolert. Badeanlegget er rehabilitert og et mer idrettsorientert basseng er tilbygget.

Lyset er fint integrert
En fin måte å samle nye og gamle rom på skolen er ved og la materialer være gjennomgående og danne en rød tråd. Det er gjort på flere måter her på Tonstad skole, og det fungerer utrolig godt. Akustikk himlinger av treullsement er brukt i badeanlegget, idrettsbassenget, velværebassenget, garderobe, foyer og skolens gymnastikksal. Bruken av treullshimlinger betyr at lyden absorberes i stedet for at den reflekteres og akustikken forbedres derved vesentlig. Det er særlig viktig i rum med for øvrig hårde overflater som for eksempel i en svømmehall. Her er det også viktig at himlingen ikke reflekterer lys til sjenanse for svømmerne. I den ombyggde delen av Tonstad badet fungerer treullshimlinger arkitektonisk som en enkel og rolig flate som passer godt inn i rommet. Det er lys montert i overgangen mellomhimling og vegger, hvilket fremhever himlingen som en selvstendig flate i rummet. Noen spredte himlingsplater er tatt ut og erstattet med en glassplate, hvor en bakenforliggende lyskilde sikrer et behagelig og diffust lys. Arkitekten forteller at detaljen er utviklet i samarbeid med entreprenøren. Han beskriver for øvrig det man ikke kan se, at det i den bakenforliggende nisje er anvendt hvite plater for å gi en god refleksjon av lyset. I det nye idrettsbassenget med svømmebaner og stupetårn er rommet annerledes inrettet etter den ekstra romhøyden til stupetårnet. Her er himlingene brudt opp, slik at man langs bassenget har senkede himlinger og høyt-sittende vinduer øverst i dype nisjer i betongveggen.

Akustiske, flotte løsninger
Akustikken er i projektet ikke et "problem" som er løst etterkant, men er tenkt inn i prosessen. Arkitekt Knut Brandsberg-Dahl forteller, " Treullspaneler ble valgt fordi vi ønsket en robust og holdbar himlingsplate som tåler fukt og så liker vi uttrykket som platene har".  Samtidig passer det bæredygtige materialet inn i tegnestuens profil med fokus på bæredygtige og miljøvennlige løsninger.

I både idrettsbassenget og det eksisterende badeanlegg er veggflatene også fint detaljerte med henblik på en god akustik. Veggene er kledd med tre-lister montert på akustisk duk og 50 mm rockwool. Den nedre del er av listene har en tettere inndeling for å unngå at besøkende stikker fingrene mellem listerne og ødelegger den bakenforliggende akustiske duken. Listene er oppsatt i en meget fin bølgebevegelse som går igjen i skoledelen av prosjektet.


Tonstad School and Baths Revived

Both design and materials give the school a very modern expression but, in reality, it is a successful and thorough refurbishment and extension of the original school dating from 1965.

The newly-inaugurated school offers a multitude of architectural points of interest, externally as well as internally. Several internal details are especially aesthetic with wood playing a prominent role. The challenging task of refurbishing and extending while also creating a coherent whole would seem to have generated a series of remarkable solutions. Refurbishment accounts for 60% of the project while the extension, including a new training pool accounts for the remainder 40%. According to the architect, Knut Brandsberg-Dahl from the Norwegian firm of architects, Filter arkitekter as, the old school has played a key role in designing the new concept. Administration and work areas for teaching staff are located in the refurbished wing while basic teaching rooms are located around a central core of group rooms and subject teaching rooms in the new building.

Wood Creating an Nordic Atmosphere

From the outside, the school and the baths appear relatively tranquil with dark façade panels and recessed window areas with oak panels. The use of colours in selected areas brightens up the façade while indicating that this is place for children. Inside, the school appears very spacious, bright and friendly. Several surfaces are clad with birch veneer contrasted by white woodwork – quality workmanship and beautiful to look at. The design appears both classic Nordic and modern, resulting in a coherent integration of the new and old school. Parts of the concrete construction from the existing building have been preserved and trimmed back to the original concrete, which has then been insulated. The baths have been refurbished and a training pool has been added.

Neatly Integrated Lighting

A good way of unifying the school’s new and old spaces is to let the choice of materials create a common theme. This has been done in several ways at Tonstad School and it works incredibly well. Wood wool acoustic ceiling tiles have been used in the baths, the training pool, the wellness pool, the cloakroom and foyer as well as the gymnasium. Installing wood wool ceilings will absorb sound rather than reflect it, thereby improving the acoustics considerably. This is particularly important in areas with numerous hard surfaces such as swimming pools. In an architectural context, the wood wool ceiling enhances the refurbished part of Tonstad Baths with a simplicity and tranquility well-suited to the space. Lighting has been installed where walls and ceiling meet, setting off the ceiling as a surface in its own right. Ceiling tiles have been removed at random and replaced by glass tiles, above which a light source provides pleasant and diffuse lighting. According to the architect, this detail was developed in conjunction with the contractor, and he goes on to describe something that is hidden to the spectator, namely that white tiles have been used in the recess above to provide optimal light reflection. In the new training pool with lanes and a diving platform, the space has been designed differently taking into consideration the extra height needed for diving: the ceiling surfaces are broken, with low ceilings along the edges of the pool and windows placed high up in deep recesses in the concrete wall.

Acoustic and Handsome Solutions

In this project, the acoustics is not a ‘problem’ which will be dealt with later. It is part and parcel of the entire design process. The architect, Knut Brandsberg-Dahl says,’ wood wool was chosen because we wanted a robust and durable ceiling tile which will tolerate humidity – and we like the look of these tiles’. Also, the sustainable tiles fit well into the architects’ profile which centres its focus on sustainable and environmentally friendly solutions.

The walls in both the training pool and the existing baths have been carefully detailed to ensure adequate acoustics. The walls have been clad with wooden strips installed on top of an acoustic liner plus 50mm rockwool. The spacing of the strips on the lower part of the wall is quite close - to avoid visitors poking their fingers in between them and perforating the acoustic liner behind. The strips have been installed in the shape of a wave which is repeated in the school part of the project.