web
stats

Kristiansand Katedralskole Gimle - KKG


Fakta

Arkitekt                 : CEBRA

Tiltakshaver        : Vest Agder Fylkeskommune

Montasje             : GHV AS

Beliggenhet        : Kristiansand S

Byggeår               : 2010

Areal                     : 16 000 m2

Akustikkløsning : Himling av Treullsement

Farge                    : Hvit og to gråtoner malt på grå basisplate

Struktur               : Fin struktur

Kant                      : Fas 5 mm i nedsenket, skjult system

Foto                      : Tommy Kosior

Prosjektbeskrivelse

Grafisk og kulturelt sammenflettet

Oppgaven var å sammenbygge et gymnasium og en teknisk skole. To bygninger skulle bli til én og to utdannelseskulturer skulle dele fasiliteter. En stor arkitektonisk utfordring, som enkelt og  elegant er løst ved å la de to fløyene bokstavelig overlappe hverandre.
De to skolene i Kristiansand er bygget vinkelrett på hverandre og fungerer uavhengig av hverandre. Ved en fysisk sammenbygning var det fornuftig å forlenge de to skolebygningene, slik at det ville oppstå en rett vinkel som huser de felles fasilitetene. For å unngå denne svært mekaniske løsningen som ikke nødvendigvis bidrar til å bringe de to kulturene sammen, har det vinnende forslaget  tenkt videre og latt bygningene i større grad overlappe hverandre. Et dobbelt overlapp griper også inn i de innvendige flatene, der en helt konkret sammenfletting gir huset en ny arkitektonisk identitet med horisontale bånd som fletter inn i de eksisterende fløyene.

Lydabsorberende himlinger

En av årsakene til at de nye rummene fungerer til både undervisning og musikalsk underholdning, er den riktige akustikken, som her primært skyldes designet i rummet med akustiske paneler av treullsement. Disse panelenes overflate er eminent til absorbering av lyd og anvendes ofte i undervisningssammenheng, der det er avgørende for innlæringen, at elevene ikke forstyrres av støy. Akustiske paneler av treullsement benyttes ofte i skoler, barnehager, sports- og svømmehaller, etc. 

En plass å møtes

Den adderte sammenbygning rummer en stor kantine for begge skoleene, som også kan brukes til store forsamlinger. En stor sittetrappe utgjør en vesentlig del av rummet og gir i tillegg til  sitteplasser, mulighet for en mer sosial sammenfletning og forening av de to skolene. Herfra kan de studerende se ut mot et grønt område i sør. Trappen fungerer også som en graduering av terrenget ved bygningene og bidrar til å uttrykke idéen om horisontale bånd, som glir sammen. I tilbygget er det også plasert et felles auditorium og et bibliotek på den overliggende balkongen. Overlappet, de kontinuerlige linjer i bygget er utvendigt uttrykt ved store utheng og en bearbeidning av ankomstflaten til henholdsvis inngang med parkering mot sør og en utvendig sittetrappe som vender mot øst. Horisontale fasadebånd er også tenkt sammen i dynamiske overlapp.

Bånd som forener

Skolens nye sentrum har et sterkt grafisk uttrykk, som trekker spor inn i de eksisterende fløyene. Det skjer ved at nye himlingsplater fortsetter fra den nye bygningsdelen til den eksisterende. Himlingsplatene er satt sammen med flere gråtoner, som løper som parallelle bånd over himlingene, som også har forskellige belysningsarmaturer. Tilsvarende uttrykker mørke og lyse gulvflater både noen flotte kontraster og angir orienteringer i rummene. Det fine samspillet mellem bygningens flater gir en meget flott sammenheng og balanse mellom gulvenes harde, reflekterende flater og himlingenes lydabsorberende og mer stofflige overflate. Som en ekstra finesse i prosjektet har arkitektene latt seg inspirere av den beat-kunsten, som henger på skolens vegger. Den stripede stilarten innbyr til leken med alle flatenes farger og overflater og gir den "nye" skolen et levende og lekende preg, som forhåpentlig gir de studerende motivasjon til å lære. 

Graphically and culturally interwoven

The project involved combining a high school and a technical college. Merging two buildings into one and for two educational cultures to share facilities. A great architectural challenge, to which an elegant and simple solution was found by allowing the two wings to literally overlap.

The two schools in Kristiansand are sited perpendicular to each other while also functioning independently of each other. To physically link the two buildings, it made sense to extend the two school buildings to create a right angle which would house the shared facilities. To avoid this very mechanical solution, which would not necessarily contribute to uniting the two cultures, the winning proposal has gone a step further and created a greater overlap between the buildings. A double overlap also affects the interior planes, with the specific crossing-over of the wings providing the building with a new architectural identity which is further enhanced by interlacing horizontal bands.

Sound-absorbing ceilings

One of the reasons why the new rooms work equally well for doing homework and performing music is the excellent acoustics, which is primarily thanks to the incorporation wood wool panels in the design. The sound-absorbing properties of wood wool are outstanding, and is often used in educational contexts where it is crucial for learning that pupils and students are not disturbed by excessive noise. CEBRA has frequently used wood wool in their buildings, from sports halls and kindergartens to clothes shops. Wood wool is also an environmentally friendly material and is supplied in a variety of surface qualities and every conceivable colour. In this school building, three different shades have been combined to emphasise the idea of interweaving bands.

A place to meet

The added extension houses a large canteen for both schools which doubles as a venue for large gatherings. A wide section of staircase constitutes an important element in the room and, in addition to providing seating, encourages greater social interaction and interlacing of the two schools. From the staircase seating, students look out towards a green area to the south. The staircase also functions as a way of gradating the terrain around the buildings and helps to express the idea of horizontal bands merging. In the extension, there is also a shared auditorium and a library on the upper balcony. The overlap and the uninterrupted lines running through the buildings are reflected in the exterior through large projections and overhangs, and by designing the entrance plane with parking to the south and outside staircase seating towards the east. The dynamics are enhanced by overlapping horizontal facade bands.

Binding everything together

The school’s new centre has a strong graphic design, which extends into the existing wings. This is achieved through the use of wood wool acoustic panels, which continue from the new part of the building into the existing sections. The ceiling panels are matched in several shades of grey that run as parallel bands along the ceilings, which also have different lighting fittings. Likewise, dark and light floor surfaces express attractive contrasts while also providing a sense of orientation in the rooms. The delicate interplay between the surfaces in the building produces a very attractive sense of coherence and balance between the hard, reflective floor surfaces and the sound-absorbing and more finely textured surfaces of the wood wool acoustic panels. As an extra finesse, the architects have been inspired by the beat art adorning the school’s walls. The stripy art style invites a playful approach with all the colours and surfaces of the horizontal and vertical planes and gives the ‘new’ school a lively and light-hearted touch which will hopefully motivate the students to learn.